Aktuality


Svatý Florián - patron hasičů

V pátek 4. května 2018 při příležitosti oslav svátku Sv.Floriána, patrona hasičů, byla do kapličky umístěna soška Sv.Floriána, aby ochraňoval naši vesnici před ohněm.

K tomuto kroku bylo přistoupeno po sérii požárů v naší obci, které odstartovalo zapálení přístřešku na kontejnery v prosinci 2017. Na začátku roku 2018 následoval požár sazí v komíně, a to hned dvakrát a nakonec požár balkonu.

Už ve středověku se sv. Florián v lidovém podání stal ochráncem před velkou vodou i před suchem, při neúrodě polí, proti bouři a nebezpečí ohně (pro svou smrt ve vodě). Některá literatura uvádí, že jako malý chlapec zachránil svou modlitbou hořící dům (nebo podle jiné legendy uhasil v kritické chvíli hořící dům jediným vědrem vody a zabránil tak velkému neštěstí). Známější legenda se váže k uhlíři, který upadl do hořícího, větrem odkrytého milíře a vyzývaje světce byl přímluvou zachráněn, což dalo podnět k novému uctívání Floriána jako patrona proti ohni. Mimo hasičů je také patronem zedníků, kominíků, sládků, bednářů, hrnčířů, kovářů, mydlářů a všech kdo pracují s ohněm; je vzýván při spáleninách.

Na Hané ještě v minulém století hlásil ponocný:

"Chval dobrý duch Hospodina
i Ježíše, jeho Syna.
Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne,
chraň nás od ohně. „

IMG_20180504_075008.jpg

 


Publikováno 4. 5. 2018 8:18

Informace o výskytu splaniček z Krajského úřadu Stř.kraje

V přiloženém dokumentu zveřejňujeme informaci o výskytu spalniček.

DOPIS STAROSTŮM -SPALNIČKY.pdf


Publikováno 2. 5. 2018 12:34

Ztráty a nálezy

Dne 2.5.2018 byly nalezeny klíče.

K vyzvednutí na OÚ Třebusice u paní Šulcové, tel. 737 986 407.

31786632_2108232355883904_5960802702857338880_n.jpg


Publikováno 2. 5. 2018 10:33

Informace ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - AKTUALIZOVÁNO !!!!!

14. května od 10 do 13 hodin

18. května od 9 do 13 hodin

Bližší informace naleznete na webových stránkách ČEZ Distribuce a.s. v sekci "Odstávky",  a to 20 dnů před uvedeným termínem

nebo přímo  http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

.

Holousy čp - 10 ,  11 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 , 

Třebusice čp - 142 ,  1 ,  101 ,  102 ,  103 ,  104 ,  105 ,  110 ,  111 ,  1136 ,  116 ,  118 ,  119 ,  124 ,  126 ,  129 ,  131 ,  135 ,  136 ,  137 ,  138 ,  141 ,  145 ,  146 ,  148 ,  17 ,  18 ,  2 ,  21 ,  22 ,  24 ,  3 ,  33 ,  34 ,  4 ,  44 ,  47 ,  48 ,  49 ,  57 ,  58 ,  60 ,  61 ,  63 ,  64 ,  67 ,  69 ,  7 ,  70 ,  72 ,  73 ,  74 ,  75 ,  76 ,  77 ,  78 ,  79 ,  8 ,  83 ,  84 ,  9 ,  90 ,  91 ,  93 ,  95 ,  96 ,  97 ,  98 ,  99 ,  parc.č. 121 ,  parc.č. 26/2,  parc.č. 26/2,40/6, ,  parc.č. 6/3

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.


Publikováno 24. 4. 2018 11:25

Dovolená na obecním úřadě

Z důvodu dovolené a státních svátků bude na OÚ Třebusice zavřeno:

30.4.2018 - dovolená

1.5.2018 - státní svátek

7.5.2018 - dovolená

8.5.2018 - státní svátek

16.5.2018 - dovolená

Děkujeme za pochopení, v naléhavých záležitostech volejte - 737 986 407.


Publikováno 27. 4. 2018 12:13

Očkování psů proti vzteklině

Pravidelné očkování psů proti vzteklině se bude konat 17. května 2018 od 15 do 16 hodin před obecním úřadem.

V Holousích se bude očkovat od 16,15 hodin.

Očkuje MVDr. Uldrych, očkovací průkaz psa s sebou. 


Publikováno 27. 4. 2018 12:08

Pálení ohňů

Na stránkách Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje je v sekci

EVIDENCE PÁLENÍ k dispozici on-line formulář pro nahlášení pálení.

https://paleni.izscr.cz/

Evidence slouží k ověření místa pálení, k rozlišení mezi nahlášeným ohněm a případným požárem., tj. aby hasiči nepokládali Váš oheň za požár.

 


Publikováno 27. 4. 2018 12:06

Zápis dětí do Mateřské školy DUHA Třebusice

 

 

 Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče k zápisu do naší MŠ. 

 

Zápis do MŠ DUHA Třebusice se koná ve čtvrtek 3.5.2018 v čase  16,30-18,30.

Tento den bude zároveň dnem otevřených dveří (ve  stejném čase).

 

 Dokumenty nutné k zápisu - rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 Žádost o přijetí zákonný zástupce vyplní v MŠ.

 Výsledky zápisu budou zveřejněny do 14ti dnů ode dne zápisu.

 V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici - telefon (777 111 389), email   (msduhatrebusice@seznam.cz), osobně.

 

 Těšíme se na Vás.

 

 Tým MŠ DUHA.

 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ DUHA Třebusice

Ředitelka Mateřské školy DUHA Třebusice, se sídlem Třebusice 118, 273 41 Brandýsek, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let, až do začátku povinné školní docházky. K předškolnímu vzdělávání se nepřijímají děti, které k 31. 8. daného roku nedovrší 2 let. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 258/2000 Sb. – pravidelné očkování).

  2. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

    * Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky - samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné správní orgány.

    ** Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné:

1.     Dítě se samostatně oblékají a svlékají,

2.     Dítě se samostatně nají,

3.     Dítě je čistotné – bez plen,

4.     Dítě zvládá základní pravidla kulturně hygienických návyků.

Z tohoto důvodu budou tyto děti přijati na zkušební dobu 3 měsíce. Poté, co ředitelka MŠ rozhodne, že dítě splňuje veškerá kritéria a je schopní denní docházky do MŠ, bude mu uděleno Rozhodnutí o přijetí do MŠ na dobu neurčitou.

III.  V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší.

Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu (včetně potvrzeného evidenčního listu).

 

Proti rozhodnutí ředitelky školy lze následně podat písemné odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u ředitelkyMateřské školy DUHA Třebusice a ta dále odešle toto odvolání dle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu příslušnému správnímu orgánu.

 

  V Třebusicích dne 16. 7. 2017.

 

 Ing. Kateřina Matulová, Ph.D.


Publikováno 17. 4. 2018 7:57

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Třebusice

Na úřední desce byla zveřejněna pozvánka s programem na jednání zastupitelstva obce Třebusice, které se koná 23.4.2018 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Třebusice.


Publikováno 12. 4. 2018 7:17

Vyplnění žádosti o kompostér z dotace

Chtěli bychom upozornit, že uzávěrka vyplnění finálních žádostí o kompostéry končí dne 14.4.2018. Většina žadatelů z prvního kola dotazníku(průzkumu) ještě finální žádost, která bude součástí dotačního řízení, nevyplnila. Máte tak možnost ještě tento týden v úředních hodinách OÚ.

Pozor, nepleťte si "průzkum o kompostér zdarma", který se dostával jako příloha v prosincovém občasníku, s žádostí o kompostér, která je k dostání pouze osobně na OÚ!!! Náležitosti jsou takřka stejné, navíc můžete oproti předchozímu "průzkumu", vyplnit větší množství žádaných kompostérů + přibyl ještě jeden kompostér v nabídce o velikosti 2000 l.


Publikováno 9. 4. 2018 10:22


Vyhledat v textu

2. 6. Jarmil

Zítra: Tamara
Akce v obci
>
Virtuální prohldíka

Návštěvnost stránek

602610