Dokumenty obecního úřadu, OZV a zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

k nahlédnutí

Účinnost od

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

dokument

26.6.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2013

dokument

1.1.2014

Obecně závazná vyhláška č.2/2012

dokument 

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.1/2012

dokument

1.1.2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2010

dokument

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č.3/2008

dokument

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č.2/2008

dokument

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č.1/2008

dokument

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č.2/2007

dokument

1.8.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

dokument

1.6.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2006

dokument

1.1.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2002

dokument

1.2.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Ostatní

Územní plán obce

Oznámení - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Základní členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Koordinační výkres

Širší vztahy

Zábor ZPF

Technická infrastruktura

Odůvodnění - příloha č.1

Odůvodnění - příloha č. 2

Odůvodnění - příloha č. 3

Odůvodnění - příloha č. 4

Odůvodnění - text

Výrok - text

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2018

úvod.pdf

A 1 Fin 2 - 12 2018.pdf

A 2 Výkaz zisku a ztráty 2018.pdf

A 3 Rozvaha 2018.pdf

A 4 Příloha 2018.pdf

A 5 Rozvaha MŠ 2018.pdf

A 6 Výkaz zisku a ztráty MŠ 2018.pdf

A 7 Příloha MŠ 2018.pdf

B Tabulka finančního vypořádání 2018.pdf

C Údaje o hospodaření s majetkem obce .pdf

D Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2017

úvod.pdf

A 1 Fin 2-12.pdf

A 2 Výkaz zisku a ztráty.pdf

A 3 Rozvaha.pdf

A 4 Příloha.pdf

A 5 MŠ Rozvaha.pdf

A 6 MŠ Příloha.pdf

A 7 MŠ Výkaz zisku a ztráty.pdf

B Vyúčtování finančních vztahů ke statnímu rozpočtu.pdf

C Údaje o hospodaření s majetkem obce.pdf

D Zpráva.pdf

 

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2016

úvod schváleno.pdf

A 1 Fin 2 12.pdf

A 2 Příloha 2016.pdf

A 3 Rozvaha 2016.pdf

A 4 Výkaz zisku a ztráty 2016.pdf

A 5 MŠ Rozvaha .pdf

A 6 MŠ Příloha.pdf

A 7 MŠ Výkaz zisku a ztráty.pdf

B Vyúčtování finančních vztahů.pdf

C Údaje o hospodaření s majetkem obce.pdf

D Zpráva Třebusice 2016.pdf

 

 

Strategický plán obce

Strategický plán rozvoje obce Třebusice revize 3/2017.pdf

Strategický plán rozvoje obce Třebusice revize 3/2016

 

Vyhledat v textu

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava
Akce v obci
>
Virtuální prohldíka

Návštěvnost stránek

534249