PROJEKT "DUHA dětem"

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“),

na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 22. 09. 2016 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“),

rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „DUHA dětem“,

s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002992“ takto: 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 249 160 Kč

Datum fyzické realizace projektu:    01. 02. 2017 - 31. 01. 2019 (24 měsíců)

Zaměření a cíl projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí.

Projekt v MŠ zajišťuje ředitelka MŠ.

O výsledcích projektu Vás budeme průběžně informovat.

 

Projekt "DUHA dětem" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg