PROJEKT "DUHA dětem II"

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“),

na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 26. 09. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši

rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „DUHA dětem II“,

s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010785“ takto: 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 368 212 Kč

Datum fyzické realizace projektu:    01. 02. 2019 - 31. 01. 2021 (24 měsíců)

Zaměření a cíl projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podporu extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí.

Projekt v MŠ zajišťuje ředitelka MŠ.

O výsledcích projektu Vás budeme průběžně informovat.

 

Projekt "DUHA dětem II" je spolufinancován Evropskou unií.

Tento projekt plynule navazuje na úspěšně ukončený projekt "DUHA dětem".

 

Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg