PROJEKT "DUHA dětem III"Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“),

na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 27. 10. 2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši

rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „DUHA dětem III“,

s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018922 “ takto: 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu: 237 402,00 Kč

Datum fyzické realizace projektu:    01. 02. 2021 - 31. 01. 2023 (24 měsíců)

Zaměření a cíl projektu: 

  • dočasná personální podpora (na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy),
  • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, které vedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

 

 

Projekt v MŠ zajišťuje ředitelka MŠ.

O výsledcích projektu Vás budeme průběžně informovat.

 

Projekt "DUHA dětem III" je spolufinancován Evropskou unií.

Tento projekt plynule navazuje na úspěšně ukončený projekt "DUHA dětem" a dobíhající projekt "DUHA dětem II".

 

Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg