Dokumenty obecního úřadu, OZV a zákony

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2018

úvod.pdf

A 1 Fin 2 - 12 2018.pdf

A 2 Výkaz zisku a ztráty 2018.pdf

A 3 Rozvaha 2018.pdf

A 4 Příloha 2018.pdf

A 5 Rozvaha MŠ 2018.pdf

A 6 Výkaz zisku a ztráty MŠ 2018.pdf

A 7 Příloha MŠ 2018.pdf

B Tabulka finančního vypořádání 2018.pdf

C Údaje o hospodaření s majetkem obce .pdf

D Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf

 

 

Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2017

úvod.pdf

A 1 Fin 2-12.pdf

A 2 Výkaz zisku a ztráty.pdf

A 3 Rozvaha.pdf

A 4 Příloha.pdf

A 5 MŠ Rozvaha.pdf

A 6 MŠ Příloha.pdf

A 7 MŠ Výkaz zisku a ztráty.pdf

B Vyúčtování finančních vztahů ke statnímu rozpočtu.pdf

C Údaje o hospodaření s majetkem obce.pdf

D Zpráva.pdf


Závěrečný účet obce Třebusice za rok 2016

úvod schváleno.pdf

A 1 Fin 2 12.pdf

A 2 Příloha 2016.pdf

A 3 Rozvaha 2016.pdf

A 4 Výkaz zisku a ztráty 2016.pdf

A 5 MŠ Rozvaha .pdf

A 6 MŠ Příloha.pdf

A 7 MŠ Výkaz zisku a ztráty.pdf

B Vyúčtování finančních vztahů.pdf

C Údaje o hospodaření s majetkem obce.pdf

D Zpráva Třebusice 2016.pdf

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

k nahlédnutí

Účinnost od

Obecně závazná vyhláška č.1/2015

dokument

26.6.2015

Obecně závazná vyhláška č.1/2013

dokument

1.1.2014

Obecně závazná vyhláška č.2/2012

dokument 

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.1/2012

dokument

1.1.2012

Obecně závazná vyhláška č.1/2010

dokument

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č.3/2008

dokument

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č.2/2008

dokument

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č.1/2008

dokument

1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č.2/2007

dokument

1.8.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2007

dokument

1.6.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2006

dokument

1.1.2007

Obecně závazná vyhláška č.1/2002

dokument

1.2.2002

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Ostatní

 Jednací řád obecního zastupitelstva platný od 9.12.2010

 

Územní plán obce

Oznámení - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Základní členění území

Hlavní výkres

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Koordinační výkres

Širší vztahy

Zábor ZPF

Technická infrastruktura

Odůvodnění - příloha č.1

Odůvodnění - příloha č. 2

Odůvodnění - příloha č. 3

Odůvodnění - příloha č. 4

Odůvodnění - text

Výrok - text

 

 

Strategický plán obce

Strategický plán rozvoje obce Třebusice revize 3/2017.pdf

Strategický plán rozvoje obce Třebusice revize 3/2016