Česky English

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Dovolená v knihovně 10. 7. 2024.
11 12 13 14
15
Letní turisťák pro děti - Zvoleněves
16
Letní turisťák pro děti - Zvoleněves
17
Letní turisťák pro děti - Zvoleněves
18
Letní turisťák pro děti - Zvoleněves
19
Letní turisťák pro děti - Zvoleněves
20 21
22 23 24 25 26 27
Sběr elektrospotřebičů 27.7.2024
28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Naše obec > Kronika obce

Historie obce

Úvodem přinášíme ke shlédnutí několik historických dokumentů o naší obci. zejména o obecné škole(dnešní budově MŠ DUHA):

Po úvodních materiálech přinášíme historicky seřazenou kroniku naší obce:

Kronika obce

Území Třebusic a jeho katastr byl nepřetřžitě osídlen již několik tisíciletí před Kristem, čemuž nasvědčují nálezy při vykopávkách, které jsou doby (kultury) nejstarší: Jordánsmírská (kamenná) dále Valutová, Šňůrová, Zvoncová, Knovíz, Nordická, Durynská, Latenská, Jihočeská mohyla a mladší doba Římská. Vykopávky byly prováděny na území za "slatinským lesíkem" a to v období od roku 1922-1924, a na území nad obcí cestou na Brandýsek, kde byla pískovna.

bronzová nádoba bronzová nádoba kostel1 kostel2

bronzová nádoba s ostatky nalezená v pol. 20.století, která je také vystavena v kladenském vlastivědném muzeu a naleziště na místě bývalé pískovny, kde se mohla nacházet v dávných dobách mohyla či kostel, v těchto místech bylo nalezeno největší germánské žárové pohřebiště z mladší doby římské(3.století n.l.), více informací zde

Vznik a první zmínka o Třebusicích:

V době historické byly lesy postupně tříbeny, káceny, z toho pravděpodobně také vznikl název Třebusice, který se počítá k osadám vzniklým na vykácené - vytříbené, vytlučené půdě. Třebiti - třibiti káceti les. Třebusici-Třebusice, podobně vznikly i další města a vesnice - Třebová, Třebichovice, Třebušín, Třeboň, Třebíz. První doložená písemná zmínka o Třebusicích je v Kronice České od Hájka z Libočan, v které se píše o bitvě u Třebusic roku 882.

kronika česká kronika česká

úryvek z Kroniky České psané Hájkem z Libočan...

Po této informaci z oné kroniky, je další písemností doloženou o Třebusicích listina o zboží kláštera sv.Jiří na Pražském Hradě r.1228. Další dokumenty o Třebusicích jsou shledány až po bitvě na Bílé Hoře, kdy důležitým faktorem byla kolečská fara, z které veškeré písemnosti o naší obci opsal včelař Švarc, na přelomu 19.-20.století kronikář Třebusic.

Důsledky bitvy na Bílé Hoře a doba pobělohorská - 19.století:

Podle dostupných materiálů je známo o Třebusicích, že byli vesnicí poddanskou ke kapitule svatovítské. Když je v bouřích proti Ferdinandu II. odbojní stavové kapitule zkonfiskovali, koupil je ku statku Zvoleněvsi, s Kolčí a Blevicemi Jan Milner z Mylhausu se svým bratrem. On sám i jeho bratr Petr Milner z Mylhausu, jenž byl r.1618 jedním z českých derektorů ze stavu rytířského, činně účastili se vzpoury proti Ferdinandu II. a byli proto oba po bitvě na Bílé Hoře patentem z 17/2 1621 odsouzení k oběšení a všechny jejich statky včetně Třebusic vzaty. Třebusice poté královská cela i s příslušenstvím vrátila původním majitelům.

Další zmínka o Třebusicích je až v roce 1714, kde jsou zapsány ve výpise z hlavních knih gruntovních panstvích chrášťanského na odprodanou ves Třebusice, která v téže roce změnila majitele, kdy ji koupil Liborius Václav Ubelli ze Siegburku a připojil ji ke svému panství kolečskému, jehož zůstali součástí až do zrušení roboty. Sňatkem Marie Barbory roz.Ubelliové dostalo se panství Koleč i s Třebusicemi Bohušům rytířům z Otěšic, jejichž poslední mužský potomek Bohuš rytíř z Otěšic, c.k. místodržitelský rada a přísedící zemského výboru v království českém prodal je roku 1864 císaři Ferdinandovi Dobrotivému.

Zajímavosti z historie - obec Tuklaty, Třebušice

Mezi obcemi Třebusice a Kolčí bývala vesnice Tuklaty (při úvozové polní cestě od žel.nádraží směrem na Dřetovice, zaniklé Kralovice. V místech bývalých Tuklat zůstala košatá lípa v polích. Obec pravděpodobně byla zničena v 15.století v husitských znutích, kdy byla v kněžském vlastnictví. Hmotným důkazem zaniklých Tuklat bylo v minulosti vyorání kamenů, které měly formu stavebních a připomínali základy obydlí, byly zde nalezeny i lidské kosti, také se praví že kdysi v těch místech stál rybník. Písemným dokladem o této vesnici je listina, kde je uveden 13.prosinec 1379, datum výpovědi Peška, nájemce fary Želenické, při výslechu farářem Michalem z Knovíze, je jmenována ves "Tuklaty".
Už od v minulých staletích byly Třebusice nesprávně některými nazývány jako Třebušice, mezi důkazy můžeme zařadit německý robotní seznam z roku 1777, kde jsou jmenovány nesprávně jako Trzebuschitz, narozdíl od správného jména v tehdejší době Trzebusycze.

18 a 19.století

Třebusice neměly kostela, pouze kapličku (v žádných dostupných análech nebylo zjištěno kdy byla postavena), která sloužila jako zvonice, proto farou patřily k Želenicím do doby, kdy kostel byl farním, pote až do roku 1761 náležely ke Pcherám, pak k Budči a od r.1776 ke Kolči. Co se týče školy, byla až do roku 1859 škola místní, od zmíněného roku, kdy se postavila nová školní budova v Kolči.

V průběhu 60.a 70.let 19. století se zastavovaly ve vesnici pozemky "na Přikopě" a pod "opučí", kde tím vznikla nová cesta, což dokládá fotografie pořízená z oné doby (převzata z knihy Budeč a jeho okolí).

historický pohled

pohled na Třebusice z "opuče", kde je vidět ještě nezastavěná část nynějších "Hradčan", které byly plně zastavěny až počátkem 20.století. 

Ze zemědělské činnosti v 19.století se dochovala fotografie Regrémovic párové sekačky.

párové sekačky
fotografie pořízena u "lesíka"

Význačnou stavbou v obci, která byla na konci 19.století zničena bleskem byla sýpka s kolnou u domu čísla popisného č.6 (r.1895).

Třebusice 1900 - 1950, "povětšinou v obraze"

Počátkem 20.století, přesněji roku 1901 byl v obci založen požární sbor dobrovolných hasičů, u založení bylo 12 osob, mezi hlavní strůjce patřili: Jalovecký, Votruba, Vlasák.

hasiči stříkačka hasiči v lánech

fotografie k založení třebusického požárního sboru dobrovolných hasičů v r.1901 a původní hasičská stříkačka (kolem roku 1975 byla dána do Kralup/n.Vlt.), 3.fotografie je pořízena z návštěvy Lán

Roku 1920 byl na naší návsi podle návrhu tehdejšího starosty p.Červenky vystavěn pomník Mistra Jana Husa, který byl slavnostě odhalen 4.července téhož roku. Pomník je ozdoben kalichem a nápisem: "NEZAHYNE NÁROD ČESKÝ POKUD ZÁŘIVÝM VZOREM MU BUDE VELKÝ MUČEDNÍK KOSTNICKÝ"

Jan Hus st Jan Hus náves pout

fotografie z první republiky, kde můžeme vidět ještě kolem sochy Mistra Jana Husa zahrádku, fotografie druhá je z nynější doby. Na třetí fotografii vidíme náves, kdy ve vesnici byla pouť, pravděpodobně už ne tolik velká, jaké prý podle třebusických občanů, kteří žili v dřívějších dobách, bývaly. Dokonce se říkávalo, že ve Třebusicích byly jedny z největších poutí v okolí.

V roce 1931 bylo ve Třebusicích uspořádáno ku příležitosti 30.výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů velké hasičské krajské cvičení, fotografie z této události přinášíme zde

Mezi další spolky, které byly v naší obci založeny: dělnická tělovýchovná jednota, cyklisti, červený kříž a samozřejmě fotbalisté.

dělnická tv jednota cyklisté červený kříž SK Třebusice

Dělnická tělovýchovná jednota byla založena roku 1900, cyklisté 1934, 3.fotka obsahuje ženy z červeného kříže s hasiči (fotka až z let padesátých), foto 4 je z roku 1934 našeho bývalého fotbalového mužstva

Doložilo se také pár pohlednic obce Třebusice

historická fota historická fota historická fota historická fota

na první fotografii je mj. také vidět obchod J.Dandy, který stával na nynjším místě p.Horáka, jako obvykle byl na každé pohlednici pohled na zdejší náves a pohled na vesnici od cesty z Brandýska

Třebusice po roce 1950, "povětšinou v obraze"

náves

náves v té době s neodmyslitelným rybníkem, fotografie pořízena pravděpodobně v padesátých letech

obecná škola

bývalá obecná škola...

Během sedmdesátých let proběhlo na více našich místech zvelebování naší obce, ať se jednalo o opravu kapličky, výměnu autobusových čekáren či pokládání chodníků.

oprava kapličky oprava kapličky chodníky chodníky výměna čekáren

ukázka kapličky před nutnou opravou a po opravě, na 3.fotografii vidíme zboření staré čekárny, za kterou je vidět čekárna nynější, oprava chodníků je zobrazena názorně fotem také před a po pokládání

V roce 1974 se začalo se stavbou místního sportovního areálu s požární nádrží, která také sloužila jako koupaliště. Fotogalerii se stavby tohoto areálu pro vesnici vždy velmi využívaného přinášíme zde

Po vybudování sportovního areálu "na koupališti" byl založen v roce 1976 oddíl malé kopané PK Třebusice, u zrodu mužstva stáli: J.Kubín, P.Slanec, V.Rubeš, R.Lamer, L.Geschnábel a bratři Arapidisové

historická fota historická fota historická fota

fotografie z počátku učinkování mužstva PK Třebusice

V roce 1981 bylo ve Třebusicích uspořádáno na počest 80.let výročí místního sboru dobrovolných hasičů požární cvičení

historická fota historická fota historická fota

fotografie k hasičskému cvičení z roku 1981, kdy místní sbor slavil 80.let založení